ข้อมูลโรงเรียนในจังหวัด นราธิวาส ปี 2552

ขอต้อนรับ เข้าสู่เว็บนราธิวาส Naraed2.org ครับ เว็บเราเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษา โรงเรียน และศูนย์ราชการต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา ในจังหวัดนราธิวาส ทั้ง สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษา สพท. สพป. เขต 1 และ เขต 2 และอื่นๆอีกมากมาย โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ปี 2552 แผ่นที่ 1

ลำดับ โรงเรียน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ.
1 วัดกำแพง 2 กะลุวอ เมือง นราธิวาส 96000
2 บ้านยาบี 1 กะลุวอ เมือง นราธิวาส 96000
3 บ้านไร่พญา 7 กะลุวอ เมือง นราธิวาส 96000
4 บ้านกาแนะ 3 กะลุวอ เมือง นราธิวาส 96000
5 บ้านกูแบสาลอ 4 กะลุวอ เมือง นราธิวาส 96000
6 บ้านโคกศิลา 6 กะลุวอ เมือง นราธิวาส 96000
7 บ้านบางมะนาว 1 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 96000
8 บ้านค่าย 2 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 96000
9 บ้านปูลากาป๊ะ 7 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 96000
10 บ้านเขาตันหยง 4 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส

โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ปี 2552 แผ่นที่ 2

ลำดับ โรงเรียน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ.
11 บ้านหัวเขา 6 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 96000
12 ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) 5 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 96000
13 บ้านโคกสยา 8 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 96000
14 บ้านเปล 3 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 96000
15 วัดพนาสณฑ์ 7 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 96000
16 บ้านโคกเคียน 1 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 96000
17 บ้านโคกพยอม 2 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 96000
18 บ้านบือราเปะ 3 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 96000
19 บ้านฮูแตทูวอ 4 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 96000
20 บ้านทอน 5 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 96000

โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ปี 2552 แผ่นที่ 3

ลำดับ โรงเรียน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ.
21 บ้านทรายขาว 6 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 96000
22 อนุบาลนราธิวาส บางนาค เมือง นราธิวาส 96000
23 เมืองนราธิวาส บางนาค เมือง นราธิวาส 96000
24 บ้านทุ่งโต๊ะดัง 8 บางปอ เมือง นราธิวาส 96000
25 บ้านจืองา 6 บางปอ เมือง นราธิวาส 96000
26 บ้านตะโละแน็ง 4 บางปอ เมือง นราธิวาส 96000
27 บ้านยารอ 1 บางปอ เมือง นราธิวาส 96000
28 บ้านโคกตีเต 2 บางปอ เมือง นราธิวาส 96000
29 บ้านโคกสุมุ 3 บางปอ เมือง นราธิวาส 96000
30 บ้านแคนา 11 บางปอ เมือง นราธิวาส 96000
31 บ้านโต๊ะนอ 4 มะนังตายอ เมือง นราธิวาส 96000
32 บ้านจูดแดง 6 มะนังตายอ เมือง นราธิวาส 96000
33 บ้านโคกแมแน 3 มะนังตายอ เมือง นราธิวาส 96000
34 บ้านจะแลเกาะ 7 มะนังตายอ เมือง นราธิวาส 96000
35 บ้านมะนังกาหยี 1 มะนังตายอ เมือง นราธิวาส 96000
36 บ้านสุไหงบาลา 5 มะนังตายอ เมือง นราธิวาส 96000
37 วัดโคกโก 4 ลำภู เมือง นราธิวาส 96000
38 บ้านรามา 5 ลำภู เมือง นราธิวาส 96000
39 บ้านทำเนียบ 6 ลำภู เมือง นราธิวาส 96000
40 บ้านปลักปลา 10 ลำภู เมือง นราธิวาส 96000
41 วัดลำภู 2 ลำภู เมือง นราธิวาส 96000

แหล่งทีมา: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส